Základní škola Vsetín, Sychrov
přírodopis - 9. ročník

Téma :

ÉRY  VÝVOJE  ŽIVOTA  NA  ZEMI

- paleontologie: vědní obor, zabývá se vývojem života na Zemi
- historická geologie: vědní obor, zabývá se vývojem zemské kůry
- vývoj Země: jednotlivé éry, útvary, epochy

každá éra je charakteristická:
a) horninami
b) horotvornými pohyby
c) stupněm vývoje života


Éra *  útvar

PREKAMBRIUM   *prahory      starohory
PRVOHORY * kambrium    ordovik    silur   devon   karbon   perm
DRUHOHORY * trias     jura    křída
TŘETIHORY   *   palogén     neogén
ČTVRTOHORY    *    pleistocén     holocénPrekambrium

- prahory a starohory - počátek, vznik života
- 4 600 mil.let
- bakterie a sinice
- později řasy a prvoci
- koncem prekambria mnohobuněční bezobratlí živočichové

prekambr.1
když Země dostatečně vychladla, objevila se na ní první voda.... (a kde je voda, bude i život...!?)

prekambr.

sopky soptily, bouře protínaly oblohu bez (dnešní) atmosféry, moře byla "hustá" rozpuštěnými minerály

prekambr.
peklo na Zemi...
* * *

 v husté prahorní "polévce" se objevují první uhlíkaté sloučeniny schopné replikace
první primitivní jednobuněčné bakterie a sinice...
jak asi vypadaly ... vybírejte ...

bac

bac

bac

bac

sin

sin

sin

jednob
jednob
jednob


po jednobuněčných přichází první kolonie buněk ...třeba takový váleč koulivý...
váleč


a první primitivní vícebuněční, kteří se zdokonalili až třeba na takového nezmara (žahavci)
nezmar

nebo vícebuněčné mořské řasy
řasyPrvohory

- kambrium, ordovik, silur, devon, karbon, perm
-období, kdy první rostliny i živočichové vycházejí na souš, rozvoj ryb, obojživelníků, prvních primitivních plazů

- kambrium, ordovik:
život ve vodě – trilobiti, ostnokožci (lilijice), první obratlovci, největší rozvoj řas

kambr
kambrické moře

strom

činností bakterií a sinic vznikaly vrstevnaté útvary – stromatolity, pozůstatky dodnes....

trilobit
nejtypičtější obyvatel kambrického moře - trilobit (členovec)...


- silur:
koráli, graptoliti, rybovití praobratlovci
první primitivní cévnaté rostliny (už mimo vodní prostředí)

silur

silur
první cévnaté rostliny a jejich "výstup" na vzduch

silur

silur

silur.ryby
silurská ryba s pancéřnatým "popředím" -coccosteus

- devon:
rozvoj ryb – lalokoploutvé, dvojdyšné
obojživelníci (krytolebci)
první přesličky, plavuně a kapradiny

devon

devon

- karbon:
horotvorné procesy
rozvoj zelených rostlin
primitivní nahosemenné rostliny (výška až 30 m) – černé uhlí
vážky (rozpětí až 75 cm)

zajímavé info na wikipedii - zde!

karb

kar

kar-černé uhlí

černé uhlí- vzniklo z organického materiálu (plavuní, přesliček) v prvohorách i druhohorách

- perm:
vymizení trilobitů
rozvoj plazů
cykasy, jinany, první jehličnany

perm

perm

fosílie krytolebce

perm
krytolebci

wollemie
strom wollemie - návštěva z období permu v současné době


Druhohory

- trias, jura, křída - období plazů

- trias:
vymřeli krytolebci

- jura:
největší rozvoj plazů (Stegosaurus, Allosaurus)
v mořích hlavonožci
Jižní Amerika se odtrhla od Afriky
první ptáci (Archaeopteryx) a primitivní savci
jehličnaté dřeviny, drobné kapradiny a přesličky

- křída:
rozšíření mělkých moří na řadě kontinentů
alpínsko-himalájské vrásnění
vznik Atlantského a Indického oceánu
postupně vymřeli velcí plazi (Tyranosaurus, Iguanodon)
rozvoj hadů, ptáků, vačnatců a hmyzožravců
objevují se krytosemenné rostliny (šácholany, vrby, topoly, byliny)

Třetihory

- paleogén, neogén- rozvoj savců

- plocha moří se zmenšila
- vyzdvižena pohoří jako Himaláj, pokračuje vývoj Kavkazu, Alp a Karpat
- počátek třetihor: teplé klima, konec: ochlazování
- vůdčí postavení: savci (chobotnatci - mastodonti, hmyzožravci, hlodavci, mohutné šelmy – šavlozubý tygr, kopytníci, primáti)
- převažovaly jehličnany a rostliny krytosemenné (šácholan, vavřín, dub, javor, vrba, bříza, olše)

Čtvrtohory

- zatím nejkratší a nejmladší éra - rojvoj rodu "homo"
- pleistocén a holocén

- 2 změny:
a) ochlazení klimatu Země
b) vývoj člověka

- v Evropě střídání dob ledových (5) a meziledových (4)
- zvířenu charakterizují savci (mamuti, nosorožci, koně, jeleni, sobi, losi, medvědi, hyeny, lišky, vlci)
- květena: většina dnes známých druhů
- glaciální relikty:
pozůstatek dob ledových (severské tundrové rostliny)
např. ostružiník moruška v Krkonoších
- po poslední době ledové:
do střední Evropy rostlinstvo z jihovýchodních oblastí (např. na jižní Moravě: kavyl vláskovitý, hlaváček jarní, dub šípák, katran tatarský)